ORACLE ERP
GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC TOÀN DIỆN

Oracle là Giải pháp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hàng đầu thế giới (theo tổ chức Gartner).

Oracle EBS là giải pháp tích hợp module cốt lõi trong quản trị và điều hành doanh nghiệp vào một ứng dụng duy nhất.

Hệ thống Oracle ERP có thể đảm bảo tính thống nhất cho mọi thông tin của tất cả phòng ban, phục vụ mọi nhu cầu trong quản trị doanh nghiệp.

Các phân hệ cốt lõi

Tư vấn giải pháp miễn phí