ENTERPRISE RESOURCE PLANNING – ERP
GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

ERP là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, ứng dụng tích hợp hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ những hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp Oracle ERP

Giải pháp Smart ERP
cho ngành gỗ

quản trị nguồn lực doanh nghiệp hiệu quả

Tối ưu và tự động hóa
quy trình vận hành

Giảm thiểu & tối ưu
chi phí

Ra quyết định
chiến lược

Chuẩn hóa và lưu trữ
dữ liệu hiệu quả

Đáp ứng kịp thời
nhu cầu khách hàng

Dịch vụ iERP cung cấp

Tư vấn giải pháp miễn phí